Kosten en voorwaarden

Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Bij aanmelding na 1 augustus: contributie 50% van het jaarbedrag.
Bij aanmelding na 1 november: contributie start in het nieuwe jaar.

De contributie is voor 2019:
Lid (vanaf 18 jaar): € 50,00
Partnerlidmaatschap: € 15,00
Jeugdlidmaatschap: € 15,00

Een jeugdlidmaatschap tot 18 jaar is alleen mogelijk als één van de ouders lid is.

Beëindiging van het lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden met ingang van een nieuw verenigingsjaar.
Opzegging uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur per e-mail aan het secretariaat.
Opzeggingen dienen voor één december van het lopende verenigingsjaar in het bezit van de secretaris te zijn.
Vermeldt bij uw eventuele opzegging s.v.p. naam en adres.

Aanvraag lidmaatschap

Zend een e-mail met de volgende gegevens naar secretariaat@gooierhaven.nl:

 

Voorletter(s):

Achternaam:

Roepnaam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres:

Bootnaam:

Type vaartuig (cat. zeilboot/motorboot etc.):

Geboortedatum:

Ingangsdatum lidmaatschap:

Telefoonnummer:

Mobiel nummer:

Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken ten behoeve van het lidmaatschap (zie de privacy-verklaring).